Vietnam avec Jim - Hoi An, Nha Trang, Can Tho, Saigon
Décembre 2005

img_5223 img_5226 img_5227 img_5228 img_5230 img_5245 img_5247
img_5264 img_5279 img_5292 img_5296 img_5305 img_5310 img_5312
img_5313 img_5314 img_5315 img_5324 img_5329 img_5332 img_5335
img_5342 img_5371 img_5377 img_5379 img_5389 img_5398 img_5399
img_5401 img_5402 img_5408 img_5409 img_5410 img_5411 img_5412
img_5415 img_5423 img_5429